Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên Cứu Họ Lan (Orchidaceae Juss.) Ở Tỉnh Bình Trị Thiên Và Thành Phố Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí TTKH Đại Học Tổng Hợp Huế, Số 6
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1986
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Mai Văn Phô
Đề tài liên quan: 0