Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Một số dẫn liệu sinh thái học của hai loài phụ nhông cát ở phía Nam Bình Trị Thiên
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Sinh học
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1986
Tập: 8
Số: 2
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Ngô Đắc Chứng
Đề tài liên quan: 0