Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Giá Trị Nhân Văn Trong Thơ Văn Đặng Huy Trứ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp Chí Văn Nghệ Quân Đội. Số 5/1997
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1997
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Sâm
Đề tài liên quan: 0