Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đặng Huy Trứ - Những Kiến Giải Về Thơ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp Chí Sông Hương. Số 6/2000
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2000
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Sâm
Đề tài liên quan: 0