Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Bi Kịch Ruồng Bỏ Trong Tiểu Thuyết Cùng Tên Của Coetzee (nobel Văn Học Năm 2003)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp Chí Nghiên Cứu Văn Học. Số 3/2007
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2007
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Sâm
Đề tài liên quan: 0