Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Một số nhận xét bước đầu về các nhân tố ảnh hưởng đến kinh tế gia đình xã viên huyện Thăng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Thông tin Khoa học Kỹ thuật Đại học Nông nghiệp Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1995
Tập:
Số: 1
Trang:
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Hoàng Hữu Hòa, Nguyễn Văn Toàn
Đề tài liên quan: 0