Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu đa dạng protein dự trữ của một số giống đậu tương (Glycine max L.) bằng kỹ thuật điện di SDS trên polyacrylamide gel
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388, E-ISSN: 2615-9678)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2007
Tập:
Số: 37
Trang: 15-22
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Hữu Thuần Anh, Nguyễn Đức Huy, Hoàng Tấn Quảng
Đề tài liên quan: 0