Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Một số yếu tố ảnh hưởng đến chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc Cơ Tu
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nông Nghiệp và PTNT, Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2005
Tập:
Số: 14
Trang: 80-83
Lĩnh vực:
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân
Thuộc đề tài: 0