Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đặc điểm văn hóa, kiến thức bản địa và chiến lược sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tại Đakrong-Quảng Trị
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nông Nghiệp và PTNT, Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2006
Tập:
Số: 12
Trang: 4-8
Lĩnh vực:
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân
Đề tài liên quan: 0