Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực trạng phát triển chăn nuôi bò thịt ở Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nông Nghiệp và PTNT, Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2006
Tập:
Số: 21
Trang: 5-8
Lĩnh vực:
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân
Đề tài liên quan: 0