Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hiệu quả kinh tế của chăn nuôi bò thịt ở nông hộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nông Nghiệp và PTNT, Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2007
Tập:
Số: 3
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân
Thuộc đề tài: 0