Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phương pháp tạo tình huống có vấn đề trong giảng dạy bài Địa lý cấp 3
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị khoa học, ĐHSP Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1986
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ
Đề tài liên quan: 0