Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng thơ tượng trưng Pháp đối với phong trào Thơ mới Việt Nam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Văn học
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2001
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Sâm
Đề tài liên quan: 0