Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hình tượng người trần thuật trong tiểu thuyết Người tình của Marguerite Duras
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Sông Hương
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2000
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Sâm
Đề tài liên quan: 0