Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: G.Sand và sự thăng hoa tình yêu trong nghệ thuật
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Sông Hương
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2003
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Sâm
Đề tài liên quan: 0