Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Một lời nói tối hậu về con người (Phê bình tiểu thuyết Thập giá giữa rừng sâu )
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Báo Văn nghệ
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2003
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Sâm
Đề tài liên quan: 0