Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thi pháp tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của Victor Hugo
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tuyển tập “Victor Hugo ở Việt Nam”- Viện Văn Học Hà Nội
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1986
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Bửu Nam
Đề tài liên quan: 0