Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nguyễn Huệ- Phú Xuân trong thơ văn Ngô Thì Nhậm
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 200 năm anh hùng Nguyễn Huệ- Phú Xuân”, Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1986
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Ngô Thời Đôn
Đề tài liên quan: 0