Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hồ Chủ tịch với vấn đề nông dân ở các thuộc địa
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Nội san Khoa học, số 2, Trường Đại học Sư phạm Huê
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1986
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Cung
Đề tài liên quan: 0