Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tác động của vốn vay tín dụng đối với xóa đói giảm nghèo ở huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2007
Tập:
Số: 43
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hoàng Hữu Hòa
Đề tài liên quan: 0