Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của các yếu tố tín dụng đối với DN vừa và nhỏ ở TT Huế.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2007
Tập:
Số: 40
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hoàng Hữu Hòa
Đề tài liên quan: 0