Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế TT Huế 20 năm đổi mới (1986-2005)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2001
Tập:
Số: 36
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hoàng Hữu Hòa
Thuộc đề tài: 0