Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1471-2393

Aerobic vaginitis in the third trimester and its impact on pregnancy outcomes

BMC Pregnancy and Childbirth, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC, Vi sinh vật học y học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Anh Thi Chau Nguyen (Chính), Minh Tam Le, Na Thi Le Nguyen, Tuyen Thi Nguyen, Thu Thi Anh Hoang, Trang Thi Quynh Tran, Dan Nu Tam Tran, Anh Thi Kim Nguyen, Linh Manh Tran, Duc Huu Chau Nguyen, Binh Duy Ho, Tiiu Rööp, Siiri Kõljalg, Jelena Štšepetova, An Van Le, Andres Salumets, Reet Mändar
Liên kết: https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-022-04761-5

1513-7368

The Optimal Cut-Off Point of the ADNEX Model for the Prediction of the Ovarian Cancer Risk

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2022
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Lam Hương, Nguyễn Thị Phương Dung, Võ Hoàng Lâm, Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Lê Minh Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy
Liên kết: http://journal.waocp.org/article_90232.html

2476-3772

Chronic scrotal heat stress causes testicular interstitial inflammation and fibrosis: An experimental study in mice

International Journal of Reproductive BioMedicine, 2022
Lĩnh vực: Y học cơ sở khác
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng (Chính), Đặng Văn Phước, Đặng Ngọc Phúc, Kim Won, Lê Minh Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy
Liên kết: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9446441/

0390-6663

Application of the Clavien-Dindo Score in the Classification of Postoperative Complications in Women Undergoing Repeat Cesarean Section in Central Vietnam

Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trương Thị Linh Giang, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trần Trọng Duy, Trần Thị Ngọc Bích, Lê Sỹ Phúc An, Trần Doãn Tú, Lê Minh Tâm
Liên kết: https://www.imrpress.com/journal/CEOG/49/6/10.31083/j.ceog4906137

03630269, 1532432X

Combined Gap-Polymerase Chain Reaction and Targeted Next-Generation Sequencing Improve α- and β-Thalassemia Carrier Screening in Pregnant Women in Vietnam

Hemoglobin, 2022
Lĩnh vực: Di truyền học người
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tuan-Thanh Lam (Chính), Hoai-Nghia Nguyễn (Chính), Hoa Giang (Chính), Hà Thị Minh Thi, Lê Minh Tâm, Tuan-Thanh Lama,b, Doan-Tu Nguyenc, Quang Thanh Led, Duy-Anh Nguyene, Diem-Tuyet Thi Hoangf, Huu Du Nguyeng, Canh Chuong Nguyene, Kim Phuong Thi Doanh, Nhat-Thang Trani, Thi Minh Thi Haj, Thu Huong Nhat Trinhd, Van Thong Nguyenf, Duc Tam Lamk, Minh Tam Lej, Xuan Thao Nguyeng, Thu-Hang Thi Hol, Trung Hoanh Tranm, Viet Thang Hof, Thanh Van Buin, Van Trong Nguyeno, Phuoc Ba Hoangp, Hoai Thanh Nguyenq, Manh Hoan Nguyenr, Thanh-Binh Voa,b, Duy-Khang Nguyen Lea,b, Thao Ngoc Truonga,b, Hong-Thuy Thi Daoa,b, Phuong-Anh Ngoc Voa,b, Thien-Chi Van Nguyena,b, Ngoc-Nhu Thi Trana,b, Quynh-Nhu Thi Trana,b, Yen-Linh Thi Vana,b, Thanh-Thanh Thi Nguyena,b, Bich-Ngoc Thi Huynha,b, Thanh-Phuong Thi Nguyena,b, Kim-Van Thi Trana,b, Cong-Trai Nguyena,b, Phuoc-Loc Doana,b, Thanh-Dat Nguyena,b, Thanh-Thuy Thi Dob, Dinh-Kiet Truongb, Hung Sang Tanga,b, Ngoc-Phuong Thi Caoa,b, Minh-Duy Phana,b, Hoa Gianga,b and Hoai-Nghia Nguyenb,s
Liên kết: https://doi.org/10.1080/03630269.2022.2096461

1473-2300

Effects of sperm preparation techniques on sperm survivability and DNA fragmentation

Journal of International Medical Research, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Đặng Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành
Liên kết: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/03000605221097492

2251-6085

The Impact of High Ambient Temperature on Human Sperm Parameters: A Meta-Analysis

Iranian Journal of Public Health, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Thị Ái Phương (Chính), Đặng Thị Anh Thư, Phan Văn Sang, Nguyễn Bá Thông, Trương Thị Phương Lan, Lê Minh Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Nguyễn Thanh Tùng (Chính)
Liên kết: https://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/25267

2233-8241

Correlations between abnormalities of morphological details and DNA fragmentation in human sperm

Clinical and Experimental Reproductive Medicine, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Hiệp Tuyết, Đặng Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Văn Trung, Đặng Công Thuận, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Lê Minh Tâm (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.5653/cerm.2021.04777