Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-3836

Nghiên cứu cải thiện độ hòa tan của Ibuprofen bằng hệ phân tán rắn và ứng dụng vào pellet

Tạp chí Y Dược học, 2021
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Hoàng Nhân (Chính), Lê Hoàng Hảo (Chính)
Liên kết: http://jmp.huemed-univ.edu.vn/home

1687-4129

Development of Itraconazole-Loaded Polymeric Nanoparticle Dermal Gel for Enhanced Antifungal Efficacy

Journal of Nanomaterials, 2020
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hồ Hoàng Nhân (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2020/8894541

Nghiên cứu bào chế hệ tiểu phân nano polymer chứa metronidazole

Tạp chí Y Dược học, 2020
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Hoàng Nhân (Chính), Nguyễn Văn Anh Tuấn, Hồ Nguyễn Anh Thư, Lê Thị Thanh Ngọc, Lê Hoàng Hảo
Liên kết: https://huepharm-uni.edu.vn/index.php/vi/

Nghiên cứu bào chế viên nén chứa hệ phân tán rắn của Curcuminoid

Tạp chí Y Dược học, 2020
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lường Văn Dũng (Chính), Đoàn Thị Thu Hà, Lê Thị Thanh Ngọc, Hồ Hoàng Nhân (Chính)
Liên kết: https://huepharm-uni.edu.vn/index.php/vi/

0363-9045

Development of electrosprayed artesunate-loaded core–shell nanoparticles

Drug Development and Industrial Pharmacy, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hồ Hoàng Nhân (Chính), et al
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03639045.2017.1300163

Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano artesunat-PLGA PEG hóa

Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc, 2016
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Hoàng Nhân (Chính)
Liên kết: http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pqlkh/noidung/Lists/TapchiNCDTTT/View_Detail.aspx?ItemID=10

Formulation of Artesunate-loaded EudragitR RS PO-based nanoparticles by emulsion evaporation method

Tạp chí Y Dược học, 2016
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Hoàng Nhân (Chính), Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Hữu Tiến, Lê Hoàng Hảo, Dương Hà Minh Khuê

Nghiên cứu bào chế và khả năng ức chế tế bào ung thư in vitro của hệ nano artesunat chứa PLGA và chitosan

Tạp chí Y học thực hành, 2016
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Hoàng Nhân (Chính), Trần Trọng Biên, Nguyễn Ngọc Chiến (Chính), Chul Soon Yong
Liên kết: https://scholar.google.com/citations?user=Ub023fkAAAAJ&hl=en