Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-604-308-914-1

汉语口笔译教材有效性考察与分析 SURVEYING AND ANALYZING THE EFFECTIVENESS OF CHINESE TRANSLATION AND INTERPRETATION TEXTBOOKS

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “GIÁO DỤC TIẾNG TRUNG QUỐC QUỐC TẾ TRONG THỜI ĐẠI MỚI” 新时代国际中文教育国际学术研讨会, 2022
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Trung Định (Chính)

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC DỰA TRÊN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VII (26-27/11/2021), 2021
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Trung Định (Chính)

2525-2674

Đề xuất đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Biên-Phiên dịch, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2020
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Trung Định (Chính)
Liên kết: https://vjol.info.vn/index.php/nnvh/article/view/61931

ISBN: 978-604-974-338-2

Đánh giá mức độ tiếp nhận của người học khi vận dụng từ Hán Việt vào việc mở rộng vốn từ vựng Hán ngữ

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu Liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ V (ISBN), 2020
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Trung Định (Chính)

ISBN: 978-604-958-954-6

利用汉越词扩充越南学生汉语词汇量的课堂教学策略 CLASSROOM TEACHING STRATEGY ON VIETNAMESE STUDENTS BY USING SINO-VIETNAMESE WORDS TO EXPAND CHINESE VOCABULARY

(Kỷ yếu) Đại học sư phạm TP.HCM, 2019
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Trung Định (Chính)

Phân tích ngữ dụng trong dịch thuật từ góc độ giao tiếp liên văn hóa

The 4th International Conference on Interdisciplinary Research in Linguistics and Language Education, 2018
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Trung Định (Chính)

2525-2232

Một số phương pháp dịch thuật từ ngữ văn hóa Việt Nam sang tiếng Hán

Khoa học Ngoại ngữ Quân sự, 2018
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Trung Định (Chính)

越南民俗文化词语的翻译策略

现代语文Modern Chinese ISSN 1008-8024, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Trung Định (Chính)

Từ từ “thấu cảm” bàn về dịch thuật từ Hán-Việt Việt tạo sang tiếng Hán

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần III, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Trung Định (Chính)

Đối sánh văn hóa trong dịch thuật từ góc nhìn thành ngữ tỉ dụ Việt-Trung

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu Liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy Ngôn ngữ lần thứ hai, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Trung Định (Chính)

Khiêm ngữ và kính ngữ gốc Hán trong tiếng Việt

Kỷ yếu Hội thảo khu vực nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ học và Giảng dạy ngôn ngữ, 11/2015, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Trung Định (Chính)

Ba hình thức tỉ dụ cơ bản trong thành ngữ Việt-Trung

Thông báo Khoa học trường ĐHNN-ĐH Huế, 2014
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Trung Định