Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

25257674

Nghiên cứu chiến lược đọc hiểu của sinh viên tiếng Anh không chuyên tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Long Hà (Chính), Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Phạm Thanh Vân, Nguyễn Thị Phương Lan

2525-2674

Đánh giá giáo trình LIFE-PREINTERMEDIATE dưới quan điểm của giáo viên và sinh viên không chuyên ngữ Đại học Huế

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2018
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phạm Thanh Vân (Chính)

2525 - 2674

Đánh giá giáo trình Life- preintermediate dưới góc độ giảng viên và sinh viên không chuyên ngữ tại Đại học Huế

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2018
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phạm Thanh Vân (Chính), Huỳnh Thị Long Hà

Các chiến lược kích hoạt kiến thức nền tảng trước khi đọc nhằm giúp sinh viên chuyên ngành đọc hiểu tốt hơn

Thông báo khoa học số 2 (7) – 2008, Trường ĐH Ngoại Ngữ, Đại học Huế, 2008
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Phạm Thanh Vân

Ứng dụng phương pháp ô chữ trong gi dạy và học tập thuật ngữ y học

Thông báo khoa học số 4 (7) - 2007 - Trường ĐH Ngoại Ngữ, Đại học Huế, 2007
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Phạm Thanh Vân