Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Cấu trúc và ngữ nghĩa của tiêu đề phim lãng mạn trong tiếng Việt và tiếng Anh

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Khai Nguyên (Chính)

ISSN

Khảo sát cách đặt tiêu đề trên báo mạng điện tử tiếng Việt và tiếng Anh

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Khai Nguyên (Chính)

PDF

Cách đặt tên phim lãng mạn trong tiếng Việt và tiếng Anh

Kỷ yếu hội thảo Khoa học Nghiên cứu và Giảng dạy ngôn ngữ của Trường Đại học Quảng Nam, 2020
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Thị Khai Nguyên (Chính)

ISSN

Những đặc điểm sử dụng từ vựng trong tựa đề phim tiếng Anh và tiếng Việt

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Khai Nguyên (Chính)

ISBN

Features of word usage in English and Vietnamese film titles

Kỉ yếu Hội thảo quốc tế "Ngôn ngữ học Việt Nam những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế", 2018
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Thị Khai Nguyên (Chính)

ISBN

Một số hoạt động "chuyển tải" văn hóa trong dạy - học tiếng Việt như một ngoại ngữ

2018
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Thị Khai Nguyên (Chính)

Hiện tượng từ vựng tiếng Anh xuất hiện nhiều trên báo mạng tiếng Việt: nguyên nhân - hệ quả - giải pháp

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 2016 (Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường), 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Thị Khai Nguyên (Chính)

Khảo sát nghệ thuật chơi chữ trong các câu slogan quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh

Thông báo khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Thị Khai Nguyên (Chính)