Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Cultural Differences in The Process Of Cross-culture Business Negotiation

2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Ngọc Hiếu, Trương Thị Ái Nhi (Chính)