Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN Tạp chí Công thương (0866-7756)

Pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu của Liên minh châu Âu và Trung Quốc - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Tạp chí Công thương, 2021
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng (Chính)

Một số bất cập về chế định chứng cứ trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, 2019
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng (Chính)

Hoàn thiện chế định Hợp đồng lao động trong Bộ Luật Lao động 2012 nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế, 2015
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng (Chính)

Sai phạm ở các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước - hệ quả từ lỗ hỏng trong cơ chế quản lý, điều hành và giám sát

Bản tin pháp lý Khoa Luật - Đại học Huế, 2012
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng (Chính)