Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Les problemes de la legislation sur le bien en l'eta futur d'achevement

Annales de l'universsite' Toulouse 1 capitole, 2019
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thị Vân Anh (Chính)
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản hình thành trong tương lai

Tạp chí Nghề luật, 2018
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Thị Vân Anh (Chính)
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

Bình luận một số quy định về căn cứ chấm dứt hợp đồng trong BLDS 2015

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2018
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Thị Vân Anh (Chính)
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

xác định di sản thừa kế trong pháp luật phong kiến triều Nguyễn

Tạp chí pháp luật và phát triển, 2016
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thị Vân Anh

Quy định về giao dịch bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài sản hình thành trong tương lai

tạp chí Tòa án nhân dân, 2016
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thị Vân Anh

Một số ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật về hội

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế pháp luật về tổ chức xã hội của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam, 2016
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thị Vân Anh

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản hình thành trong tương lai

Hội thảo Pháp luật về giao dịch bảo đảm., 2015
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thị Vân Anh

phong tục, tập quán về hương hỏa và việc xây dựng chế định thừa kế trong Bộ luật Dân sự

Tạp chí pháp luật và phát triển, 2015
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thị Vân Anh

Địa vị của người con gái trong chế định thừa kế pháp luật Triều Nguyễn

Tạp chí Pháp luật và phát triển, 2015
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thị Vân Anh

Góp ý sửa đổi Bộ luật Dân sự về quyền nhân thân

Hội thảo khoa học cấp trường, 2015
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thị Vân Anh