Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-3836

Study the MECAMIX effects in burned treatment and acute toxicity. Journal of Medicine and Pharmacy

Tạp chí Y Dược học, 2014
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Khánh Toàn (Chính), Trần Đình Bình, Trần Văn Hòa