Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

(Print)0233-1934, (online) 1029-4945

Optimality conditions for nonsmooth vector problems in normed spaces

Optimization, 2020
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phan Nhật Tĩnh (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/02331934.2019.1686502

1859-1833

Optimality conditions for non-Lipschitz vector problems with inclusion constraints

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN, Toán học cơ bản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Nhật Tĩnh (Chính)

Đặc trưng của các hàm lồi suy rộng dựa trên đạo hàm theo hướng suy rộng

Tạp chí khoa học và công nghệ, 2017
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Nhật Tĩnh (Chính)

Directional Holder Metric Subregularity and Application to Tangent Cones

Journal of Convex Analysis (SCIE), 2017
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Nhật Tĩnh, Huynh Van Ngai, Nguyen Huu Tron

Đặc trưng của các hàm lồi suy rộng

Tạp chí khoa học Đại học Huế, 2016
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Nhật Tĩnh (Chính)

Characterizations of generalized convex functions in terms of coderivative

Hue University Journal of science, 2016
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Nhật Tĩnh (Chính)

0364-765X, E-ISSN: 1526-5471

Metric Subregularity of Multifunctions: First and Second order infinitesimal characterizations

Mathematics of Operations Research, 2015
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phan Nhật Tĩnh, Huynh Van Ngai
Liên kết: https://doi.org/10.1287/moor.2014.0691

1345-4773

Convex vector functions and some applications

Journal of Nonlinear and Convex Analysis, 2013
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phan Nhật Tĩnh (Chính), Kim, Do Sang
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/267666454

On second-order conditions for nonsmooth problems with constrants

Vietnam Journal of Mathematics, 2012
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: A., Draha; Luc , Dinh The, Phan Nhật Tĩnh

On characterizations of convex vector functions and optimization

East-Weast journal of mathematics, 2011
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Nhật Tĩnh

On the existence of Nash equibria in generalized noncooperative games and applications

Vietnam Journal of Mathematics, 2008
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Nhật Tĩnh

Characterizations of convex vector functions and applications

Proceedings of the sixth Vietnam-Korea joint workshop : Mathematical optimization theory and applications,, 2008
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Nhật Tĩnh