Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Case report: Cladophialophora bantiana and Candida albicans mixed infection in cerebral abscess of an HIV- negative patient

J Infect Developing Countries, 2008
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Văn Lình, Trương Quang Ánh, Tôn Nữ Phương Anh, Trần Đức Thái, Nguyễn Thị Hóa