Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1213

TEMPORAL USES OF TRƯỚC AND SAU: AN ANALYSIS OF TEMPORAL FRAMES OF REFERENCE IN VIETNAMESE

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Cẩm Vân, Trương Thị Nhàn
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6D

Tài liêu lưu hành nội bộ

Từ trong lời ăn tiếng nói của dân gian nghĩ về triết lý giáo dục Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Nhàn (Chính)

Nâng cao chất lượng đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn ở trường Đại học Khoa học - nhìn từ thực tiễn chuyên ngành Ngôn ngữ học

Hội thảo "Khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh hội nhập", 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Nhàn (Chính)

Từ “Những luận điểm về cách tiếp cận Ngôn ngữ học các sự kiện văn học” của Đỗ Hữu Châu đến một số gợi ý cho việc nghiên cứu hệ thống tín hiệu ngôn ngữ nghệ thuật của nền văn học dân tộc

Đỗ Hữu Châu – Hành trình và tiếp nối (Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội), 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Nhàn (Chính)

Thế giới biểu trưng trong ca dao xứ Huế

2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Nhàn (Chính)

Một số vấn đề về logic - ngữ nghĩa của diễn ngôn quảng cáo thương mại

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường (Kỷ yếu HT khoa học toàn quốc), 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Nhàn (Chính)

从认知语言学角度看汉语俗语中的人体部位词语—“手”

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế (Đông Nam Á), Học viện Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Liêu Thị Thanh Nhàn (Chính), Trương Thị Nhàn

Từ ngữ địa phương trong văn bản ca dao từ góc nhìn ngữ âm - chữ viết

Kỷ yếu HTKH cấp Quốc gia "Chữ Quốc ngữ: Sự hình thành, phát triển và đóng góp vào văn hóa Việt Nam", NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Nhàn (Chính)

"Tay" - từ chỉ bộ phận cơ thể người trong tục ngữ tiếng Hán từ góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận

Kỷ yếu HTKH quốc tế Đông Nam Á, Học viện Sư phạm Quảng Đông, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Liêu Thị Thanh Nhàn (Chính), Trương Thị Nhàn

Biểu tượng tính dục trong ca dao xứ Huế từ góc nhìn phân tích diễn ngôn

2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Nhàn (Chính)

Về các kết cấu có yếu tố "chữ" trong ca dao xứ Huế

2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Nhàn (Chính)