Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Kiểm soát hoạt động hành pháp thông qua hoạt động tài phán hành chính và vấn đề hoàn thiện

kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: "Các cơ chế kiểm soát quyền lực trên thế giới và ở Việt Nam", 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Thuận Ánh (Chính)

Quyền tiếp cận thông tin trong thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: 'Chính sách, pháp luật về Tái định cư từ lý thuyết đến thực tiễn", 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Thuận Ánh (Chính)

Cơ quan Phòng chống tham nhũng ở Singapore và những kinh nghiệm có thể áp dụng tại Việt Nam

Hội thảo khoa học Khoa Luật Hành chính, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Thuận Ánh (Chính)

MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP Ý VỀ DỰ THẢO LUẬT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Tạp chí Khoa hoc - Đại học Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Thuận Ánh (Chính)

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ QUYỀN LẬP HỘI VÀ QUYỀN THAM GIA HỘI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Tạp san Quản lý nha nước, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Thuận Ánh (Chính)

Một vài ý kiến về vấn đề "Uỷ quyền" trong Dự thảo Luật Ban hành Quyết định hành chính.

Thông tin pháp lý - Trường Đại học Luật Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Thuận Ánh (Chính)

Sử dụng phương pháp tình huống trong giảng dạy học phần Luật Tố tụng hành chính

Hội thảo Khoa học Công Đoàn - Đại học Luật Huế, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Thuận Ánh (Chính)

MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG VẤN ĐỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC THEO QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học - Khoa Luật- Đại học Huế, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Thuận Ánh (Chính)

SỰ HÌNH THÀNH CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA QUA MỘT SỐ THỜI KỲ LỊCH SỬ

Thông tin pháp lý - Khoa Luật, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Thuận Ánh (Chính)

Một số hạn chế trong qui định lấy ý kiến nhân dân cho dự thảo văn bản qui phạm pháp luật và vấn đề hoàn thiện

Tạp chí Khoa học Đại học Huế 2013, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Thuận Ánh (Chính)

VẤN ĐỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế 2013, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Thuận Ánh (Chính)

Bàn về một số hạn chế trong Pháp lệnh thủ tục giải quyết vụ án hành chính hiện hành

Thông tin pháp lý -Khoa Luật, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Thuận Ánh (Chính)