Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Đặc điểm sinh học của bướm hổ vằn Danaus genutia Cramer, 1779 (Nymphalidae) ở Thừa Thiên Huế

Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2020
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Đình Ba (Chính), Vũ Văn Liên, Lê Thị Lành, Lê Quỳnh Trang

2189 - 3896

Biology of the Angled castor Ariadne ariadne (Linnaeus, 1763) in Vietnam

BUTTERFLIES, 2019
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Võ Đình Ba, Vũ Văn Liên (Chính), Lê Thị Lành, Lê Quỳnh Trang, Bùi Đình Đức
Liên kết: https://id.ndl.go.jp/bib/030184422

2354-0842

Cây chủ của sâu non bướm phượng (Papilio spp.) và thiên địch của chúng ở thành phố Huế và vùng phụ cận

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2019
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Đình Ba (Chính), Vũ Văn Liên, Lê Thị Lành

Hai loài bướm quý, hiếm thuộc giống Teinoalpus Hope, 1843 ở Việt Nam.

số 34 (3), tr. 323-327, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Vũ Văn Liên

Diversity of butterflies in a tropical rain forest of Van Ban Nature Reserve, Lao Cai Province, Vietnam (Lepidoptera: Rhopalocera)

Russian Entomological Jourrnal, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Vũ Văn Liên

The diversity of butterflies (LEPIDOPTERA, RHOPALOCERA) in Phu Quoc National Park, Kien Giang.

2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Vũ Văn Liên

Diversity and similarity of butterfly communities in five different habitat types at Tam Dao National Park, Vietnam.

Journal of Zoology,, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Vũ Văn Liên