Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm xanh của khách hàng tại các siêu thị ở thành phố Huế

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Minh Tâm (Chính), Nguyễn Tài Năng, Ngô Minh Tiến