Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0866-76-75

Giải pháp quản lý kế hoạch đào tạo tại Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thanh Hương, Phùng Đình Mẫn