Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Quản lý công tác sinh viên theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo tại Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hoàng Oanh, Phùng Đình Mẫn