Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1175

MỘT SỐ CƠ CHẾ TRUYỀN LẠI TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2019
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Phước Đạt (Chính)
Liên kết: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jtt.v127i2A

Công bố bài báo khoa học quốc tế: Thước đo sự nghiệp khoa bảng, con đường hội nhập đại học

Kỷ yếu Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ Khoa Du lịch giai đoạn 2008-2017, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Hoài, Nguyễn Dương Thiện, Dương Phước Đạt

2588-1175

Phân tích xác suất tắc nghẽn của nút lõi OBS có hỗ trợ đa dịch vụ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ACI
Tác giả: Dương Phước Đạt (Chính), Lê Văn Hòa, Đặng Thanh Chương, Võ Viết Minh Nhật

2588-1175

Ứng dụng phương pháp tìm Clique cực đại vào tối ưu hoá lập lịch nhóm trên mạng chuyển mạch chùm quang

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Hồng Quốc (Chính), Dương Phước Đạt, Nguyễn Chí Công, Võ Viết Minh Nhật