Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-3836

IN SILICO INHIBITORY ACTIVITIES OF FLAVONOID AND CURCUMIN DERIVATIVES AGAINST GP IIB/IIIA RECEPTOR

Tạp chí Y Dược học, 2022
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC, Hoá dược học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Thị Quỳnh Nhi, Nguyễn Thịnh Tín, Cao Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Thanh Bích Châu, Trần Thế Huân, Trần Thái Sơn (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.34071/jmp.2022.3.5

2356-6140 (Print); 1537-744X (Online)

Synthesis and Evaluation of the Acetylcholinesterase Inhibitory Activities of Some Flavonoids Derived from Naringenin

The Scientific World Journal, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC, DƯỢC HỌC, Dược lý học, Hoá dược học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: The-Huan Tran (Chính), Thi-Thu-Hien Vo, Thi-Quynh-Nhi Vo, Thi-Cam-Nhung Cao, Thai-Son Tran (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2021/4817900

2734-9209

Semi-synthesis and acetylcholinesterase inhibitory activity in vitro of some ether derivatives of baicalein

Tạp chí Dược học, 2020
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC, Hoá dược học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thế Huân (Chính), Trần Công Danh, Trần Thái Sơn

1420-3049

Synthesis, In Silico and In Vitro Evaluation of Some Flavone Derivatives for Acetylcholinesterase and BACE-1 Inhibitory Activity

Molecules, 2020
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC, Hoá dược học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Thai-Son Tran (Chính), Thanh-Dao Tran, The-Huan Tran, Thanh-Tan Mai, Ngoc-Le Nguyen, Khac-Minh Thai, Minh-Tri Le
Liên kết: https://www.mdpi.com/1420-3049/25/18/4064

1420-3049

Synthesis, In Silico and In Vitro Evaluation for Acetylcholinesterase and BACE-1 Inhibitory Activity of Some N-Substituted-4-Phenothiazine-Chalcones

Molecules, 2020
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC, Hoá dược học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Thai-Son Tran (Chính), Minh-Tri Le (Chính), Thi-Cam-Vi Nguyen, The-Huan Tran, Thanh-Dao Tran, Khac-Minh Thai
Liên kết: https://www.mdpi.com/1420-3049/25/17/3916

1420-3049

Design of Curcumin and Flavonoid Derivatives with Acetylcholinesterase and Beta-Secretase Inhibitory Activities Using in Silico Approaches

Molecules, 2020
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC, Hoá dược học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Thai-Son Tran (Chính), Minh-Tri Le (Chính), Thanh-Dao Tran, The-Huan Tran, Khac-Minh Thai
Liên kết: https://www.mdpi.com/1420-3049/25/16/3644

1859-1388

Semi-synthesis and evaluation of anti-acetylcholinesterase activity of some baicalein derivatives

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Thế Huân (Chính), Đoàn Đình Ngọc, Trần Thái Sơn
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5826

1859-3836

Bán tổng hợp và đánh giá tác động ức chế enzym acetylcholinesterase của một số dẫn chất hesperetin

Tạp chí Y Dược học, 2018
Lĩnh vực: Hoá dược học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thế Huân (Chính), Trần Thành Đạo

0866-7225

Bán tổng hợp và đánh giá tác động ức chế enzym lipase tụy in vitro của một số dẫn chất quercetin

Tạp chí Dược học, 2017
Lĩnh vực: Hoá dược học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thế Huân (Chính), Trần Phi Hoàng Yến

1859-3836

Nghiên cứu tình hình sử dụng Insulin trong điều trị Đái tháo đường tại bệnh viện Trung Ương Huế

Tạp chí Y Dược học, 2014
Lĩnh vực: Dược học lâm sàng và điều trị
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thế Huân (Chính), Võ Thị Hồng Phượng