Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

18592694

Quản lý cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế

Dạy và Học ngày nay, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Minh Quyền (Chính)

ISBN: 978-604-79-2964-1

Giáo dục thông minh (giáo dục 4.0)và những yêu cầu, giải pháp đổi mới giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường Đại học hiện nay

2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Minh Quyền (Chính)

978-604-974-907-0

Một số giải pháp xây dựng và phát triển giáo dục thông minh phù hợp với chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số ở các trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục đại học hiện nay

2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Minh Quyền

ISBN: 978-604-974-536-2

Xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Minh Quyền (Chính)

Nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại Trung tâm GDQP&AN trước những tác động của cuộc cách mạng 4.0

2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Minh Quyền (Chính)

ISBN978-604-974-162-3

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP NHÀ GIÁO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Minh Quyền (Chính)

ISSN 1859 2694

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học thực hành môn học Giáo dục quốc phòng an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế

Dạy và Học ngày nay, 2018
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Minh Quyền (Chính)

Giải pháp đấu tranh phòng chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch

2018
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Minh Quyền (Chính)

ISBN 978-604-974-151-7

QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC Ở TÂY BẮC HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1919
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Minh Quyền (Chính)