Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN

Một số giải pháp bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

Trường cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa (Chính)

Bối cảnh lịch sử tác động đến tư tưởng và sự nghiệp của Phan Châu Trinh

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Danh Nha (Chính), Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa

ISSN

Đạo đức sư phạm của người thầy mặc áo linh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Trường cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Huy Minh (Chính), Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa