Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nâng cao chất lượng quản lý sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế

Dạy và Học ngày nay, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đình Duy Tín, LÊ VĂN LONG

1859 2694

Biện pháp bồi dưỡng phương pháp học tập môn học Giáo dục quốc phòng An ninh cho sinh viên tại Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế

Dạy và Học ngày nay, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: LÊ VĂN LONG (Chính)

Xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết các tôn giáo Việt Nam

2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: LÊ VĂN LONG (Chính)