Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1612

Using interactive fiction in extensive reading: Action research for English-major freshmen at a university in central Vietnam

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đoàn Ngọc Ái Thư (Chính), Phan Quỳnh Như

2188-0603

Using Sitcoms in a Conversation class: A case study at Hue University of Foreign Languages

The Journal of Teachers Helping Teachers, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Đoàn Ngọc Ái Thư (Chính)
Liên kết: http://thtjalt.bravesites.com/files/documents/2dd65a96-be19-447a-9bf2-0fb9b31651c5.pdf