Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Movie indexing and summarization using social network techniques

Vietnam J. Computer Science, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Quang Diệu

Edge computing architectures

The Institution of Engineering and Technology (IET), 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Quang Diệu

A Softwarized Paradigm for Mobile Virtual Networks: Overcoming a Lack of Access Infrastructure

IEEE vehicular technology magazine, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Quang Diệu