Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Quyền lao động của trẻ em theo pháp luật quốc tế và kinh nghiệm cho việt nam

Hội thảo Bảo vệ quyền trẻ em và phụ nữ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Phú (Chính), Bùi Thị Quỳnh Trang