Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-604-67-2127-7

Communicating Higher Education Policies Supporting Sustainable Development in Vietnam

2022
Lĩnh vực: THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Lê Thúy Nga (Chính)

ISSN: 2588-1353

Vai trò của báo chí trong công tác truyền thông về chính sách tự chủ đại học: tiếp nhận từ lý thuyết không gian công

Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hoà, 2021
Lĩnh vực: Thông tin đại chúng và truyền thông khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Lê Thúy Nga (Chính)

Vai trò của báo chí trong quá trình truyền thông về triết lý giáo dục: Góc nhìn từ lý thuyết

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia "Triết lý giáo dục Việt Nam mới: Nội dung và giải pháp", 2020
Lĩnh vực: Báo chí
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Lê Thúy Nga (Chính)

Vai trò của báo chí đối với truyền thông chính sách tự chủ đại học

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia, 2019
Lĩnh vực: Báo chí
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Lê Thúy Nga (Chính)
Liên kết: http://joco.husc.edu.vn/