Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Tri thức thể loại trong hai bộ sách giáo khoa Ngữ văn thí điểm ban Khoa học xã hội và nhân văn

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Ngữ văn THPT ở trường Đại học Sư phạm”, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Văn Phúc

Đọc lại bài viết về Nguyễn Trãi trong sách Văn học lớp 10 (sách chỉnh lý hợp nhất)

Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ nhất, Đại học Huế, 2002
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Văn Phúc

Đặng Huy Trứ - cái nhìn và cách nghĩ mới

Thông báo Khoa học, ĐHSP Huế, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Văn Phúc

Đặng Huy Trứ - người vận dụng sáng tạo tư tưởng Nho giáo

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Văn học Thừa Thiên Huế” lần thứ nhất, ĐHSP Huế, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Văn Phúc

Về việc giới thiệu các thể loại văn học Trung đại Việt Nam trong sách giáo khoa trung học phổ thông

Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc dạy Văn - Tiếng Việt THPT theo chương trình chỉnh lý hợp nhất, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Văn Phúc

Tư tưởng canh tân của Đặng Huy Trứ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Văn Phúc

Xung quanh việc giới thuyết về thể “cáo” trong sách giáo khoa ở trường phổ thông các cấp

Thông báo Khoa học và giáo dục, trường ĐHSP Huế, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Văn Phúc