Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Overview of Hue traditional house and Characteristics of Hue Traditional Garden House

Kỷ yếu hội thảo quốc tế với ĐH Nam Úc, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Vân Anh, Võ Sĩ Châu, Nguyễn Quốc Thắng